Algemene voorwaarden

Identificatieplicht

Als u medische zorg ontvangt, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil zo fraude tegengaan. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. In de zorg geldt geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een dokter of andere zorgverlener gaan. U kunt een bijschrijving van een (minderjarig) kind in het paspoort van een ouder nog steeds gebruiken ter legitimatie van het kind. Voorwaarde is wel dat het paspoort van de ouder nog geldig is.

Met deze documenten kunt u zich identificeren;
• Nederlands paspoort of een paspoort of id-kaart van de landen van de EU en de EER. Voor de paspoorten van alle andere landen geldt dat ze een geldige sticker voor verblijf moeten hebben;
• Nederlandse identiteitskaart;
• Nederlands reisdocument voor vluchtelingen;
• Nederlands reisdocument voor vreemdelingen;
• Verblijfsdocumenten en W-document;
• Rijbewijs (in sommige gevallen).

bron: Rijksoverheid


Tarieven bij geen contractafspraken

Wanneer er door ‘Ergo in Praktijk’ en uw zorgverzekeraar géén contractafspraak is gemaakt, ontvangt u zelf een factuur. Dit is in 2024 onder andere het geval wanneer u verzekerd bent bij Caresq (Aevitae Eucare) of CZ groep (CZ, Just, OHRA en Nationale Nederlanden).
U kunt bij uw zorgverzekeraar nagaan hoe u de gemaakte kosten mogelijk (deels) kunt declareren.

Tarieven (2024) welke gehanteerd worden bij géén contractafspraken met uw zorgverzekeraar kunt u nalezen in de Tarievenlijst 2024 Ergo in Praktijk


Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de ergotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
  3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
  4. U kunt het bedrag overmaken op IBAN rekeningnummer NL50 INGB 0004 3051 44 ten name van Ergo in Praktijk te Assen. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het declaratienummer.
  5. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
  6. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  7. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  8. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  9. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Privacy

Ergo in Praktijk is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de Ergo in Praktijk beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
Ergo in Praktijk is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Ergo in Praktijk verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Ergo in Praktijk gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw aanmelding.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens
Ergo in Praktijk moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Ergo in Praktijk om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Ergo in Praktijk ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door Ergo in Praktijk. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Ergo in Praktijk verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen. Ergo in Praktijk behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Ergo in Praktijk
Roeghoornweg 1
9331 AK  Norg

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.


Klachtenprocedure

Ergo in Praktijk streeft ernaar al het mogelijke te doen om u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht?

Maak uw probleem bespreekbaar
Bespreek uw probleem eerst met uw behandelend ergotherapeut van Ergo in Praktijk. Er kan dan samen met u op zoek worden gegaan naar een bevredigende oplossing.

Klachtenloket Paramedici (KLP)
Komt u er samen niet uit? Ergo in Praktijk is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van het Kwaliteitsregister Paramedici. De klachten- en geschillenregeling Paramedici wordt uitgevoerd door het Klachtenloket Paramedici (KLP). Hiervoor is er een website www.klachtenloketparamedici.nl en een loket waar u als cliënt terecht kan, als u niet tevreden bent over de geboden paramedische zorg en terecht kunt met vragen. Tel.: 030-3100929 tussen 9.00 – 12.30 uur / E-mail: info@klachtenloketparamedici.nl
Daarnaast is er een externe klachtenfunctionaris aangesteld en is een geschillencommissie gevormd. Deze bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een ambtelijk secretaris, een cliëntvertegenwoordiger en een lid beroepsgenoot.